bg sanpham

Những sản phẩm cho hệ thống bọt tổng hợp (foam) không chứa flo

Thứ ba - 28/12/2021 22:03
Để nhận tư vấn chính xác về giải pháp chữa cháy này vui lòng liên hệ An Phát qua hotline: 0914 189 489.
Những sản phẩm cho hệ thống bọt tổng hợp (foam) không chứa flo
Những sản phẩm cho hệ thống bọt tổng hợp không chứa flo
SFFF Range - Products for synthetic fluorine free foam systems


Bối cảnh / Background
 
a changing market 01
Thị trường thay đổi / A changing market 

Do những lo ngại về môi trường và luật pháp mới trên toàn thế giới, Viking đang làm việc không mệt mỏi để đảm bảo chúng tôi có thể cung cấp dòng sản phẩm bọt có khả năng tạo ra các giải pháp hiệu quả cao nhưng không sử dụng chứa gốc flo.
Due to environmental concerns and new legislation around the world, Viking is working tirelessly to ensure we are able to offer a foam product line capable of high performing solutions but without the use of fluorine.

Mặc dù bọt không chứa flo không phải là mới, nhưng hiện nay nhu cầu đối với các loại bọt không chứa PFAS1 2 và phần cứng hệ thống bọt cố định có khả năng hoạt động ở mức độ của hệ thống flo truyền thống (AFFF2) ngày càng tăng. Mặc dù thuật ngữ "giảm thay thế" nên được sử dụng một cách thận trọng, có những sản phẩm mới được phát triển là những lựa chọn thay thế khả thi cho các sản phẩm dựa trên AFFF
Whilst fluorine free foams are not new, there is now an increasing demand for non-PFAS1 2 containing foams and complimentary fixed foam system hardware capable of performing to the levels of traditional fluorinated (AFFF2) systems. Whilst the term “drop in replacement” should be used with caution, there are newly developed products available that are viable alternatives to AFFF based products.

Tại Viking, chúng tôi hiểu rằng đó không chỉ là về chất tạo bọt foam. Các thành phần hệ thống liên quan phải hoạt động hài hòa và có chứng nhận / phê duyệt độc lập. Điều này chứng tỏ hiệu quả thực sự mang lại sự an tâm cho người dùng cuối, các cơ quan có thẩm quyền và các nhà tích hợp hệ thống.
At Viking, we understand that is not just about the foam concentrate. The associated system components must work in harmony and have independent approval I certification. This demonstrates real performance - thanks to 3rd-party witnessed fire tests - giving peace of mind to end users, authorities having jurisdiction and system integrators.


Những thách thức thay đổi / Change-out challenges 
 
Ngoài các công trình xây dựng mới được yêu cầu lắp đặt hệ thống bọt cố định, chính sách hoặc luật nội bộ của công ty sẽ yêu cầu người dùng cuối chuyển sang SFFF và nâng cấp các hệ thống hiện có. Trong phần lớn các trường hợp, sẽ không thể chỉ thay thế chất tạo bọt. Tất cả các bồn chứa, bộ trộn và thiết bị xả sẽ cần được xem xét lại và trong hầu hết các trường hợp phải thay đổi. Sau đó, các khía cạnh thiết kế cần xem xét như nồng độ áp dụng, áp suất nguồn cung cấp và tốc độ dòng chảy. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp nước và định cỡ đường ống. Nếu mục tiêu là đạt được mức gần như bằng không của các chất tạo bọt dựa trên PFAS thì có thể cần phải sửa lại trên diện rộng hoặc thậm chí 
In addition to newly constructed installations requiring fixed foam systems, internal company policy or legislation will require end users to move to SFFF and as such upgrade existing systems. In the majority of cases, it will not be possible to replace only the foam concentrate. Storage tanks, proportioning and discharge devices will all need to be reviewed and in most cases, changed. Then there are the design aspects to consider such as application densities, supply pressure and flow rates. This could have a knock on effect for the water supply and pipe sizing. If the target is to get to an almost zero level of remaining PFAS based concentrates, then extensive flushing or even replacement of pipework maybe required.
change out challenges 01

Ghi chú:
PFAS = per- and polyfluoroalkyl substances
AFFF = aqueous film-forming foam
SFFF = synthetic fluorine free foam


Triết lý hệ thống và ký hiệu SFFF / Systems Philosophy and SFFF Icon
 
systems philosophy 01
Triết lý hệ thống / Systems philosophy

Các tiêu chuẩn thiết kế và thử nghiệm được quốc tế công nhận yêu cầu chất tạo bọt phải được chứng nhận / liệt kê với các thành phần cụ thể - với dữ liệu thiết kế và sử dụng cụ thể. Cách tiếp cận toàn diện của chúng tôi đối với hệ thống bọt cho phép chúng tôi đạt được Chứng nhận FM (FM5130) và Phê chuẩn UL (UL162), cho phép tích hợp các sản phẩm của chúng tôi vào các tiêu chuẩn thiết kế như NFPA11, NFPA409, NFPA30 và một số bảng dữ liệu FM Global. Tiêu chuẩn thử nghiệm Châu  u (EN13565-1) và tiêu chuẩn thiết kế (EN13565- 2) về mặt này thiếu hoặc không có yêu cầu đối với phương pháp tiếp cận hệ thống.
Internationally recognised test and design standards require foam concentrates to be approved I listed with specific components - with specific design and usage data. Our approach to holistic foam systems enables us to gain FM Approvals to FM5130 and UL Listings to UL162, which allows the integration of our products into design standards such as NFPA11, NFPA409, NFPA30 and several FM Global data sheets. The European test standard (EN13565-1) and design standard (EN13565- 2) falls short in this regard with little or no requirement for a systems approach.
 
Ký hiệu SFFF / SFFF icon

SFFF là viết tắt của bọt tổng hợp không chứa flo. Dòng sản phẩm chất tạo bọt của Viking gồm loại có chứa flo và không chứa flo. Phần cứng hệ thống liên quan của chúng tôi cũng sẵn sàng để sử dụng với cả hai loại bọt. Cam kết về chất lượng và hiệu quả cao nhất của chúng tôi không có nghĩa rằng tất cả sự kết hợp giữa chất tạo bọt và phần cứng hệ thống đều là khả thi. Để tạo điều kiện nhận biết đơn giản và nhanh chóng chất tạo bọt không chứa flo và thiết bị bọt không chứa flo, chúng tôi đã tạo các biểu tượng này để biểu thị khả năng sử dụng của sản phẩm trong hệ thống tạo bọt không chứa flo. Biểu tượng đầu tiên được sử dụng với chất tạo bọt và biểu tượng thứ hai được áp dụng cho các thiết bị trong hệ thống.
SFFF stands for synthetic fluorine free foam. Viking’s product line contains fluorinated and fluorine free foam concentrates. Our associated system hardware is also available for use with both types of foam. Our commitment to the highest quality and performance means that not all combinations of foam concentrate and foam hardware are currently possible. To facilitate simple and quick recognition of a fluorine free foam concentrate and fluorine free foam component, we have created these icons to signify a particular product’s ability to be utilised in a fluorine free foam system. The icons are used across our commercial documentation. The first icon is used with our foam concentrates and the second icon is applied to system components.
sfff icon 01
 
Chất tạo bọt / Concentrates

Dưới đây là tổng quan về các chất tạo bọt SFFF và các thiết bị sử dụng trong các hệ thống cố định do Viking cung cấp.
Here is an overview of the core SFFF concentrates and components for use in fixed systems supplied by Viking.

Enviro USP là một loại bọt không chứa flo bao gồm các chất hoạt động bề mặt hydrocacbon, dung môi và chất ổn định được chọn lọc để mang lại hiệu quả chữa cháy tối ưu. Fomtec Enviro USP được thiết kế đặc biệt để trở thành giải pháp thay thế không chứa flo hiệu quả cho các hệ thống sprinkler, thiết bị xả loại II và III.
Enviro USP is a fluorine-free foam consisting of selected hydrocarbon surfactants, solvents and stabilizers to give optimal fire performance. Fomtec Enviro USP is specially designed to be an effective fluorine free alternative for sprinkler systems, type II and III discharge devices*.

Enviro ARK là chất tạo bọt chịu cồn đa năng không chứa chất hoạt động bề mặt và polyme gốc flo. Công thức độc đáo của Enviro ARK cho phép bọt được xả ra nhanh chóng bao phủ các bề mặt đang cháy và kiểm soát hoặc dập tắt đám cháy. Nó hiệu quả đối với đám cháy hydrocacbon và rất hiệu quả đối với đám cháy dung môi phân cực. Nó được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống sprinkler không hút khí và hiệu quả với các thiết bị độ giãn nở trung bình và thấp khác.
Enviro ARK is a multi-purpose alcohol resistant foam concentrate free of fluoro surfactants and polymers. The unique formulation of Enviro ARK enables discharged foam to rapidly cover burning surfaces and control or extinguish the fire. It is effective on hydrocarbon fires and, with the presence of special polymers, very effective on polar solvent fires. It is specifically designed for use in non-aspirated sprinkler systems and is effective with other low and medium expansion devices.

Enviro eMax là thế hệ mới của sản phẩm chất tạo bọt chịu cồn đa năng không chứa flo hiệu quả cao. Nó không chứa chất hoạt động bề mặt và polyme có gốc flo. Nó bao gồm một hỗn hợp chất hoạt động bề mặt hydrocacbon mới, được pha trộn với các dung môi và chất ổn định khác nhau. Enviro eMax được thiết kế là một loại chất tạo bọt có độ giãn nở cao nhưng cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng có độ giãn nở trung bình và thấp.
Enviro eMax is a new generation of high performance fluorine free alcohol resistant multipurpose foam concentrate. It is free of fluoro surfactants and polymers. It consists of a novel blend hydrocarbon surfactants, blended with various solvents, and stabilizers. Enviro eMax has been designed as a high expansion foam that can also be used in low and medium expansion applications.

Viking XMAX là một thế hệ mới của chất tạo bọt đa năng hiệu quả cao, bao gồm các chất hoạt động bề mặt hydrocacbon được pha trộn với các dung môi, chất bảo quản và chất ổn định khác nhau. Nó không chứa chất hoạt động bề mặt flo và được thiết kế để sử dụng chủ yếu trong các hệ thống có độ giãn nở cao nhưng cũng có thể được dùng trong các ứng dụng độ giãn nở trung bình và độ giãn nở thấp.
Viking XMAX is a new generation of high performing, multipurpose foam concentrate consisting of hydrocarbon surfactants blended with various solvents, preservatives and stabilizers. It is free of fluoro surfactants and has been designed for use primarily in high expansion systems but can also be used a multi-purpose foam in medium expansion and low expansion applications also.
thung 1 01
thung 2 01
hunh 3 01
 

SFFFType

Application1

Risk2

Approval / Certification3

FM

UL

EN1568

ICAO

GESIP

MED

Enviro USP

L, M

HC

Enviro ARK

L, M

HC+PS

X

X

X

X

 

Enviro eMax

L, M, H

HC+PS

X

X

X

X

X

Viking XMAX

L, M, H

HC

X

X

X

X

1 L = Low Expansion, M = Medium Expansion, H = High Expansion

2 HC = Hydrocarbon, PS = Polar Solvent based Class B Ignitable Liquids

3 Refer to technical documentation, approval or certification for further details.


Thiết bị hệ thống / System Components
 

System Component1

Approval2

Enviro USP

Enviro ARK

Enviro eMax

Viking-XMAX

Non-aspirated Sprinkler

non aspirated sprinkler 01

 

FM

n/a

-

UL

-

-

-

Foam Monitor

foam monitor 01

 

FM

-

-

-

-

UL

-

-

-

Foam Chamber

foam chamber 01

 

FM

-

-

-

-

UL

n/a

-

Foam Maker

foam maker 01

 

FM

-

-

-

UL

-

-

-

High Expansion Generator

high expansion generato 01

 

FM

-

-

-

-

UL

n/a

n/a

-

VdS

n/a

n/a

APSAD R12

n/a

n/a

Wide Rqange Proportioner

wide range proportioner 01

 

FM

n/a

n/a

UL

-

-

n/a

n/a

Ratio Controller

ratio controller 01

 

FM

-

-

-

-

UL

-

-

Bladder Tank

bladder tank 01

 

FM

-

-

UL

-

-Ghi chú:
 1      Foam concentrate and foam component approvals not required by some design standards.
 2      Refer to technical documentation, approval or certification for further details.
 n/a   Foam type is not recommended for use with the component type.
  -      Foam type and component are suitable but approval not currently available.
√   Foam and component have been tested and approved to defined standards by the third party authorities (in Approval).

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây